M. Nahajowska 1 grkl2 zwolnieni na 2 godz.lek.
2 7b M. Rybka
K. Solińska 7 2b zwolnieni do domu
K. Kantorska 4 2b B. Kotlicka
6 7b A. Nowak
M. Różycka 1 grkl2 zwolnieni na 2 godz.lek.

Dodatkowe informacje