Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011r. pomoc finansowa na zakup podręczników przysługuje uczniom klas III gimnazjum pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 351 zł. W uzasadnionych przypadkach dochód na osobę w rodzinie może być wyższy. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.
Wniosek jest do pobrania w sekretariacie szkoły. Wypełniony wniosek wraz z zaświadczeniami należy złożyć do 30 sierpnia 2011r.