REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 2018 r.

I.    ORGANIZATOR:
Społeczne Gimnazjum „Ad Astra” w Miliczu
II.     CELE KONKURSU:
1.    Propagowanie pięknej poezji.
2.    Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie.
3.    Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów szkół gimnazjalnych.
4.    Kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich.
5.    Upowszechnianie kultury języka.
III.    REGULAMIN:
1.    Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz uczniów klas VII szkoły podstawowej.
2.    Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego, fragmentu prozy lub dramatu.
3.    Konkurs składa się z dwóch etapów: pierwszy  - etap szkolny, z którego należy wyłonić trzech laureatów i przesłać wyniki do dnia 20 lutego 2018 r. na adres organizatora :
Społeczne Gimnazjum „Ad Astra”
ul. 11 Listopada 5
56 – 300 Milicz
4. Nagrody w etapie szkolnym w swoim zakresie zapewnia dana palcówka  edukacyjna.
5. Drugi etap – finał konkursu - odbędzie się  27 lutego 2018 r. o godz. 10: 00
w siedzibie Społecznego Gimnazjum „Ad Astra” w Miliczu.
6. Czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 minut.
7.Uczestnicy konkursu przygotowują jeden utwór.
8.Uczestnicy dojeżdżają na własny koszt.
IV.    KRYTERIA OCENIANIA
Uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatora konkursu. Ocenie podlega:
•    Dobór repertuaru, dykcja, rozumienie i opanowanie tekstu.
•    Czas recytacji.
•    Kultura słowa
•    Interpretacja utworu.
•    Ogólny wyraz artystyczny, wyeksponowanie przede wszystkim roli słowa, a nie gestu.
V.    NAGRODY
Organizatorzy zapewniają nagrody dla laureatów i osób wyróżnionych przez jury, a dla każdego uczestnika i jego opiekuna pamiątkowy dyplom.